Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego i zasady zamawiania

Salon de Thé

I. Definicje i terminy

Pojęcia stosowane w naszym regulaminie oznaczają:

1.1  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach niniejszej witryny, sklepu Internetowego.

1.2  Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3  Regulamin to Regulamin świadczenia usług w ramach witryny, Sklepu Internetowego przedsiębiorstwa Salon de Thé.

1.4  Sklep Internetowy – usługa internetowa dostępny pod domeną www.herbacianydom.pl, gdzie klient może składać zamówienia.

1.5   Salon de Thé – nazwa skrócona przedsiębiorstwa prowadzonego przez Barbara Gierchatowska – przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Salon de Thé  Barbara Gierchatowska, z siedzibą przy ul. Koszykowowej 63, 00-667 Warszawa, NIP 7730000766, REGON 590380184.

1.6  Strony – Klient oraz Salon de Thé

1.7  Towar – albo produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.8  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Salon de Thé a Klientem, zawierana stacjonarnie, albo z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

1.9  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.10  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.11  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające co najmniej  rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.herbacianydom.pl.

2.2 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.herbacianydom.pl, prowadzony jest przez Barbarę Gierchatowską, prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Salon de Thé Barabra Gierchatowska zwaną dalej Salon de Thé, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 63; NIP 7730000766, REGON 590380184; email: sklep@salondethe.pl, numer telefonu: 577-815-915.

2.3 Regulamin określa w szczególności:

a) zasady oraz warunki składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego; zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług.
b) zasady postępowania reklamacyjnego.

2.4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6 Informacja o cenie podana na stronie www.herbacianydom.pl ma charakter wiążący dla obu Stron od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, określającego wszystkie istotne elementy Zamówienia, do czasu wykonania Umowy sprzedaży. Cena, o której mowa powyżej jest wiążąca dla Stron, niezależnie od jakichkolwiek  zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym jest:

a) rejestracja w jego ramach lub

b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zakłada konto, umożliwiające wielokrotne logowanie się w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zawiera z Salon de Thé umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przez Klienta w każdej chwili. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres Salon de Thé lub w drogą elektroniczną  na adres e-mail: sklep@salondethe.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od chwili otrzymania przez Salon de Thé oświadczenia Klienta. Salon de Thé może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku naruszenia przez Klienta punktu 3.8. niniejszego Regulaminu, z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, drogą elektroniczną  na adres e-mail: sklep@salondethe.pl. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Salon de Thé wypowiedzenie nie powoduje powstania po stronie Klienta obowiązku zapłaty jakichkolwiek kosztów z tego tytułu i nie narusza praw nabytych przez Klienta.

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego postanowieniami i zaznaczeniu pola akceptacji Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4 W przypadku składania Zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient zawiera z Salon de Thé umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest jednorazowe złożenie Zamówienia.

3.5 Zamówienia mogą być składane w sposób określony w punkcie 3.1. Regulaminu przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

3.6 Zamówienia można składać również pocztą elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres: sklep@salondethe.pl lub telefonicznie na numer  komórkowy 577-815-915, od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-19:00.  W przypadku złożenia Zamówienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający otrzyma od Sklepu Internetowego potwierdzenie złożonego Zamówienia, w sposób określony w punkcie 4.9. niniejszego Regulaminu. Dalsze postępowanie związane z zawarciem Umowy, przebiega w sposób określony w punkcie 4.9. Regulaminu i następnych.

3.7 W przypadku wpisania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail, uniemożliwiającego kontakt pomiędzy Stronami, Salon de Thé skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną w celu uzupełnienia brakującego adresu e-mail.

3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą środków komunikacji ze Sklepem Internetowym treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.herbacianydom.pl, dokonać wyboru produktu/produktów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

4.2 Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest umieszczenie w formularzu wszystkich wymaganych danych, pozwalających na prawidłową identyfikację Klienta.

4.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) numeru Zamówienia,

b) przedmiotu Zamówienia,

c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

d) wybranej metody płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta,

g) danych konta bankowego – w przypadku płatności przelewem.

4.6 W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 36 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@salondethe.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu 577-815-915. Po dokonaniu korekty Zamówienia Salon de Thé wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

4.7 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.8 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli, będące ofertą zawarcia z Salon de Thé Umowy sprzedaży wybranych Towarów. 

4.9 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje niezwłocznie wiadomość e-mail zatytułowaną „Złożono zamówienie – www.herbacianydom.pl”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym termin jego realizacji. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

V Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia, w procesie składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również w zakładce „Dostawa”, na stronie Sklepu Internetowego. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przez pracownika firmy kurierskiej Towaru do domu/siedziby Klienta, a pracownik firmy kurierskiej nie ma obowiązku świadczenia takiej usługi.

5.3 Klient uprawniony jest do osobistego odbioru Towaru w siedzibie Salon de Thé w Warszawie przy ul. Koszykowej 63. W przypadku odbioru osobistego Towaru, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

5.4 W przypadku łącznej kwoty Zamówienia przekraczającej 290 złotych brutto transport Towaru do Klienta odbywa się na koszt Salon de Thé (opcja transport gratis).

5.5 W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego lub przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej, terminy realizacji Zamówienia biegną od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego dokonanej wpłaty. W przypadku wyboru innych  metod płatności, bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania prze Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.9. Regulaminu.

5.6 W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru, Salon de Thé telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku  ewentualne płatności dokonane przez Klienta na rzecz Salon de Thé zostaną zwrócone Klientowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia.

5.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu/faktury VAT, wydruku specyfikacji Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

VI Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru są naliczane wg opłat dostępnych na stronie www.herbacianydom.pl.

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na następujący numer konta bankowego

Salon de Thé

Bank ING., nr rachunku: 52 1050 1025 1000 0092 4201 1907

c) za pobraniem, gotówką w momencie odbioru Towaru,

d) w przypadku odbioru osobistego: gotówką lub kartą płatniczą; obciążenie karty nastąpi w momencie pomyślnej weryfikacji danych karty przez system transakcyjny (autoryzacyjny).

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres Salon de The podany w niniejszym Regulaminie.

7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Salon de Thé dokona zwrotu zapłaconej ceny za towar oraz kosztów przesyłki Towaru od Salon de Thé do Klienta, na wskazany przez Klienta numer konta bankowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Klient jest zobowiązany do  zwrotu zakupionego Towaru w tym samym terminie na poniższy adres: Salon de Thé Barbara Gierchatowska, ul. Koszykowa 63, 00-667 Warszawa, chyba że Strony jednomyślnie uzgodnią inny sposób zwrotu Towaru. Po otrzymaniu przez Salon de Thé zwrotu Towaru, Salon de The poświadczy ten fakt Klientowi na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej w terminie 7 dni.

VIII Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Salon de Thé jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, za niezgodność Towaru zakupionego przez tego Konsumenta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, prosimy kierować na adres sklep@salondethe.pl. Salon de Thé zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

8.3 W przypadku Klienta będącego Konsumentem, w przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniach poprzedzających nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Salon de The nie zdoła uczynić zadość takiemu  żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8.4 W przypadku Towaru objętego gwarancją Salon de Thé informuje, że gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Salon de Thé podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Salon de Thé Barbara Gierchatowska ul. Koszykowa 63, 00-667 Warszawa lub emailowo sklep@salondethe.pl lub za pomocą formularza na stronie.

9.3 W reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska Klienta, adresu do korespondencji, oraz rodzaju i przybliżonej daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.4 Salon de Thé zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X Polityka Prywatności

10.1 Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

10.2 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

10.3 Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu innym podmiotom uczestniczącym w  realizacji zamówienia: DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2 oraz Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26.

10.4 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

XI Postanowienia końcowe

11.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Salon de Thé a Klientem, który jest Konsumentem,  rozstrzygane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

11.2 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Salon de Thé a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Salon de Thé.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

11.4 Salon de Thé zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów Sklepu Internetowego przed wejściem w życie zmian Regulaminu, jak również nie mogą w żaden sposób wpływać na treść i warunki realizacji Zamówień oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku zmian Regulaminu, Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym zostanie o nich powiadomiony z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o planowanych zmianach Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Klienta, zawierającego treść nowego Regulaminu. W przypadku prawidłowego powiadomienia Klienta o planowanych zmianach Regulaminu i niezłożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia zapoznania się z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient związany jest postanowieniami nowego Regulaminu, bez uszczerbku dla praw nabytych przed zmianą Regulaminu.

11.5 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, pod adresem www.herbacianydom.pl.

11.6 Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookie.